A

Ar-san Makina

ARSAN MAKİNA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA POLİTİKASI EL KİTABI EK-3

ARSAN MAKİNA A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP FORMU

 

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11 inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.

Elektronik ortamdan yapılacak başvurular sistemimize kayıtlı mail adresi ya da KEP üzerinden Yapılmalıdır.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru

Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvuruya Eklenecek

Diğer Bilgiler

İadeli Taahhütlü

Mektup

ARSAN MAKİNA İM. TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No: 11     ÇORUM

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. İşbu başvuru Formumun 2’inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü Bölümünde belirtilmektedir
KEP adresi üzerinden ar-san@hs01.kep.tr KEP Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. İşbu başvuru Formumun 2’inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü Bölümünde belirtilmektedir
Kurum/Firma mail adresiniz aracılığıyla, info@arsanmakina.com E‐posta Konu Bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır İşbu başvuru Formumun 2’inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü Bölümünde belirtilmektedir

 

Yukarıda belirtilen kanal Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” ve elektronik başvuru kanalıdır. Kurum’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanunun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Yaptığınız her başvuru talebi; konusu ne olursa olsun kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) ile yapılmalıdır. Aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA

İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.

 

Adı –Soyadı

TC Kimlik Numarası

Şirketimizle Olan İlişkiniz

☐ Müşteri      ☐ Çalışan      ☐ Ziyaretçi      ☐İş Ortağı      ☐Diğer……………………….

Adres

Cep Telefonu

E‐posta Adres

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi? ☐ Evet       ☐ Hayır

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))

Aşağıda Kanun’un 11’inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

 

Talep

No

Talep Konusu Seçiminiz

(İlgili bölümü işaretleyiniz

1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum
2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın)         ☐Silinmesini İstiyorum

                                ☐Anonim hale getirilmesini istiyorum

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim yapın)

☐Silinmesini İstiyorum

☐Anonim hale getirilmesini istiyorum

9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

 

  1. TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

Kanun’un 11’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından Kanunun 13’üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.

Yaptığınız her başvuru talebi konusu ne olursa olsun Kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) ile yapılmalıdır.

 

 

Talep

No

Talep Konusu Ek Bilgi Ek Belge
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Eksik veya yanlış

Olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz (lütfen belirtiniz):

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın)

☐ Silinmesini İstiyorum

☐ Anonim hale getirilmesini istiyorum

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.).

 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin

(Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum

 

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz (lütfen belirtiniz Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum

(Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim yapın)

☐ Silinmesini İstiyorum

☐ Anonim hale getirilmesini istiyorum

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)..

 

9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.

 

Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler ve kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.).
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz Kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh vb.)

 

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)‐ (3))

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

 

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

☐ Cevabın, Başvuru Forumunun, 2’inci bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum

 

☐ Cevabın Başvuru Forumunun, 2’inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı:

 

Başvuru Tarihi:

 

İmza:

 

Yukarı